A11-118
 

◎  湯武置天下於仁義禮樂。而德澤廣育四夷。累子孫三十餘世。歷年久六八百歲。此天下共聞之也。秦王置天下法令刑罰。德澤無一。有而怨毒盈世。民憎惡如仇讎。禍幾及身。子孫誅絕。此天下所共見也。夫用禮樂仁義為天下者。行五六百歲猶存。用法令為天下者。十餘年即亡。是非明學大驗乎。今人或言禮義不如法令。教化不如刑罰。人主胡不承殷周秦事以觀之乎。

◎  殷為天子。三十一世六百二十九年。而周受之。周為天子。三十七世八百六十七年。而秦受之。秦為天子。二世而亡。凡十有五年。人性非甚相遠也。何殷周有道之長。而秦無道之暴。其故可知也。